ПГ по машиностроене - Пловдив

Ние четем в ПГ по машиностроене - ПловдивВ изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 в началото на годината изготвихме план за работа. Той отразява и спецификата на нашите ежедневни проблеми.
Разработване и утвърждаване на план на всеки учител – съгласно училищния план за дейностите с цел определяне и постигане на високи, но реалистични цели за подобряване на грамотността.

Работна среща и дискусия по проблемите на функционалната грамотност.

Публикуване в електронната страница на училището на осъществени инициативи.
Организиране на участието и популяризиране на инициативата „Да подарим книга, да създадем библиотечен кът”.
В кабинетите по литература има цели библиотеки с учебна литература и литературна критика.


Във всички останали кабинети имат библиотечни кътове.
  

Информатика
 

Биология
  

В кабинет по рязане на металите

Планиране в годишните разпределения на учителите и провеждане на занимания извън класната стая – на открито, в библиотеки, музеи, читалища с цел повишаване на мотивацията на учениците да четат художествена и научна литература.
Организиране на публични четения – „Най-обичам...”
 

Участие в „Малкото голямо четене”, в рамките на Дни на литературата и книгата „Пловдив чете”
Организиране на тематични родителски срещи с родители и ученици от етническите малцинства за значимостта на функционалната грамотност с цел повишаване на информираността на родителите и учениците от различни етноси относно ролята на функционалната грамотност и възможностите за постигането й
Организиране на занимания по четене и по български език за създаване на условия за целенасочена педагогическа подкрепа на ученици, които срещат затруднения при четенето .

Награждаване на участници в литературно четене.

Няма коментари:

Публикуване на коментар