ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Чешнегирово

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Чешнегирово Във връзка с Деня на книгата бяха проведени следните дейности: занимания по интереси в ПИГ, в часовете по Български език и литература бяха проведени състезания на ниво клас за засичане на четивната техника – брой прочетени думи в минута.

За учениците от 5 -6 клас се организира занимание по четене в рамките на целодневната организация на учебния ден по време на заниманията в стаята за занимания по интереси в училището - „Ателие за творчески изяви”- състезание между двата класа за най-много прочетени приказки за 1 учебен час .
Периодично се провеждат информационни кампании сред родителите и общността за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на ученици от етническите малцинства. 


„НИЕ ЧЕТЕМ”


Училището има разработен и утвърден Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността. Брой участници в инициативата – учители -10 броя, от 1 до 5 клас – 110 ученици, представители на институции -2.
Училището участва в инициативата „Да подарим книга, да създадем библиотечен кът в училището”.При участието в тази инициатива има създадени библиотечни кътове в помещението за ПИГ –„АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ”.
В Годишните разпределения на учителите на уроци / занимания извън класната стая има планирани посещения в библиотеката, в ЦДГ „Звезда, Читалище „Наука ”,музей в с. Чешнегирово.
Организирани са публични четения – „Любими приказни герои гостуват на най-малките”.
В националната седмица на четенето бяха проведени следните дейности: занимания по интереси в ПИГ, изложби, драматизации и спектакли.Проведени бяха и инициативи в подкрепа на заниманията за четене с родителите – тематични родителски срещи с родителите на ученици от етническите малцинства. Проведени са и кампания за обогатяване на библиотечния кът в училището. От тази кампания се набраха 15 бр. книги, които се използват в заниманията в ПИГ.
В училището са създадени училищни практики за организиране и провеждане на входни равнища по БЕЛ – формат на писмените работи, обхват на учебното съдържание, анализ на резултатите, мерки за отстраняване на пропуските с осъществен е контрол от помощник-директорът УД.
За учениците от 1-6 клас е организирано занимание по четене и БЕЛ в рамките на целодневната организация на учебния ден по време на заниманията в стаята за занимания по интереси в училището - „Ателие за творчески изяви”.

Училището работи по НП „С грижа за всеки ученик” Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от начален етап за повишаване постиженията им по общообразователна подготовка „. Сформирани са 2 групи – БЕЛ – 3 клас – 6 ученици и Математика – 3 клас – 5 ученици. Ежеседмично се провеждат консултации с учениците от училището.
Периодично се провеждат информационни кампании сред родителите и общността за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на ученици от етническите малцинства.


Няма коментари:

Публикуване на коментар